LUNCH SET
SUSHI COMBO

LUNCH MENU

PHONE: 604.290.1343