PHONE: 604.290.1343

GOLDEN

LUNCH SET
SUSHI COMBO

LUNCH MENU